Projekt "Wspieranie działań archiwalnych"

WSPIERANIE DZIAŁAŃ ARCHIWALNYCH 2019 - NOWE MIASTO LUBAWSKIE


Opracowanie, konserwacja i udostępnienie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego przechowywanego w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
W ramach ogłoszonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowychw dn. 27 lutego 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2019", Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej złożyło ofertę w przedmiotowym konkursie.

Po rozpatrzeniu naszej oferty, komisja konkursowa, przyznała nam 81 punktów, tym samym dając pozytywną ocenę wniosku. W ramach konkursu "Wspieranie Działań Archiwalnych 2019" otrzymaliśmy 23 075 zł na realizację projektu pn. Opracowanie, konserwacja, i udostępnianie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego przechowywanego w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej".

     

Zadanie pn. Opracowanie, konserwacja i udostępnienie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego przechowywanego w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej w założeniu ma doprowadzić do zabezpieczenia odnalezionego archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego.  Na analizowane materiały składają się 21j.a. zgromadzonych przez parafię pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim oraz władze miejskie Nowego Miasta Lubawskiego. Dokumenty  pochodzą z lat 1546 - 1926. Są to w większości dokumenty pergaminowe z licznymi pieczęciami, w tym pieczęciami biskupów krzyżackich, wielkich mistrzów oraz polskich monarchów.
Zasadniczym celem planowanego projektu jest udostępnienie nieznanych archiwaliów on-line za pomocą portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl

Wśród celów pomocniczych projektu wymienić należy:

opracowanie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego (w tym: studia wstępne nad archiwaliami i twórcami, systematyzacja dokumentów, inwentaryzacja oraz sporządzenie regestrów).
przygotowanie inwentarza w postaci tradycyjnej i elektronicznej (w tym: wstępu zawierającego informacje o archiwaliach i ich twórcy, a także metodach porządkowania; wykazu zinwentaryzowanych jednostek)
zabezpieczenie archiwaliów (w tym: ocena stanu zachowania, przeprowadzenie  prac konserwatorskich, skanowanie pod kątem zwiększenia czytelności obiektu, dezynfekcja, konserwacja właściwa lub zachowawcza w zależności od decyzji konserwatora).
udostępnienie archiwaliów w formie skanów w serwisie www.szukajwarchiwach.gov.pl. 
Do planowanych działań należy zaliczyć:

Studia wstępne nad dokumentami, w celu ustalenia  losów twórców, losów akt, ich pochodzenia (z archiwum parafialnego lub archiwum miejskiego) oraz zdobycia wiedzy niezbędnej do wykonania inwentarza archiwalnego.
Systematyzacja dokumentów, polegająca na wypracowaniu układu i jego zastosowaniu w opracowywanym zbiorze.
Inwentaryzacja - sporządzenie tradycyjnych kart inwentarzowych, które później posłużą wykonaniu inwentarza.
Regestowanie - wykonanie regestów każdego z dokumentów, aby ułatwić użytkownikom dostęp do odnalezionych i opracowanych archiwaliów.
Sporządzenie inwentarza, składającego się ze wstępu zawierającego dane o dziejach archiwaliów, ich twórcach, metodach porządkowania i opracowania, oraz wykazu zinwentaryzowanych jednostek.
Właściwe prace konserwatorskie.
Promocja projektu ? działania mające na celu pokazanie częściowych i całościowych efektów przeprowadzonego projektu
Digitalizacja, sfinansowana ze środków Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. Dzięki temu możliwe będzie dodanie skanów na stronę www.szukajwarchiwach.gov.pl.
Wprowadzenie danych do serwisu i nieodpłatne udostępnienie ich on-line.
 

Grupa odbiorców:

Użytkownicy Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
Badacze dziejów Nowego Miasta Lubawskiego i parafii farnej z tego miasta
Naukowcy zajmujący się losami ziemi lubawskiej oraz diecezji chełmińskiej
Zainteresowani użytkownicy portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl.
 

Miejsce realizacji:

Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, pl. ks. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń.

 

Efekty projektu:

Udostępnienie dotąd nieznanych archiwaliów pochodzących z lat 1546 - 1926, a wytworzonych i zgromadzonych przez parafię farną i władze miejskie Nowego Miasta Lubawskiego.

Wspieranie działań archiwalnych 2020 - Brzozie Lubawskie

Opracowanie i udostępnienie akt zespołu Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzoziu Lubawskim, przechowywanych w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej wraz z konserwacją, digitalizacją oraz  tworzeniem indeksów osobowych najstarszych ksiąg metrykalnych


W ramach ogłoszonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w dn. 29 kwietnia 2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2020", Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej złożyło ofertę w przedmiotowym konkursie.
Po rozpatrzeniu naszej oferty, komisja konkursowa, przyznała nam 52,3 punkta, tym samym dając pozytywną ocenę wniosku. W ramach konkursu "Wspieranie Działań Archiwalnych 2020" otrzymaliśmy 48 200 zł na realizację projektu pn. „Opracowanie i udostępnienie akt zespołu Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzoziu Lubawskim, przechowywanych w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej wraz z konserwacją, digitalizacją oraz stworzeniem indeksów osobowych najstarszych ksiąg metrykalnych".
Zadanie miało na celu opracowanie oraz udostępnienie zespołu archiwalnego wytworzonego i zgromadzonego w toku funkcjonowania parafii z Brzozia Lubawskiego.


Zapraszamy do zapoznania się z wystawą podsumowującą projekt autorstwa archiwistki Anny Piwowarskiej. 

O projekcie
O projekcie
Studia wstępne
Studia wstępne
Systematyzacja
Systematyzacja
Inwentaryzacja
Inwentaryzacja
Konserwacja
Konserwacja
Konserwacja
Konserwacja
Indeksacja
Indeksacja
Indeksacja
Indeksacja
Sporządzenie inwentarza
Sporządzenie inwentarza
Digitalizacja
Digitalizacja
Wprowadzenie danych do systemu
Wprowadzenie danych do systemu
fileIndeks alfabetyczny chrztów, ślubów i zgonów
Indeks alfabetyczny chrztów z lat 1598-1805; ślubów z lat 1599-1805 i zgonów z lat 1698-1804.
pdfINDEKSY CHRZTÓW
Indeks chronologiczny chrztów z lat 1598-1805.
pdfINDEKSY ŚLUBÓW
Indeks chronologiczny ślubów z lat 1599-1805.
pdfINDEKSY ZGONÓW
Indeks chronologiczny zgonów z lat 1698-1804.